HABERLER

Yetkisiz İlaç Satışları Hakkında Bilgilendirme

06.12.2019

YETKİSİZ İLAÇ SATIŞLARI İLE İLGİLİ SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMASI

 

25.11.2019 tarih ve 72254678-513.99 sayılı Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü yazısında; 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 1. Maddesi: “…Tabip reçetesiyle verilmesi meşrut olanlar ancak reçete mukabilinde ve diğerleri reçetesiz olarak münhasıran eczanelerle ecza ticarethanelerinde kanunu mahsusuna tevfikan satılır.”

19.maddesi: “ Ruhsatsız olarak müstahzar imal edenler veya bu şekilde imal edilen müstahzarları bilerek satan, satışa arz eden veya sattıranlar,bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu müstahzarların kendilerine atfedilen tedavi vasıflarını haiz olmadığı veya bu vasıfları azaltacak veya kaybedecek şekilde veya saf olmayan maddelerden imal edildiği anlaşıldığı taktirde ceza üçte bir oranında artırılır. Müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bunların tanıtım veya satışlarının İnternet veya başkaca herhangi bir elektronik ortam üzerinden yapılması halinde 18. Maddenin üçüncü fıkrası uygulanır. Memleket dışında yapılmış müstahzarları ruhsatsız olarak ticaret amacıyla ithal etmek veya bunların özelliklerini bilerek satmak veya satışa arz etmek veya sattırmak kaçakçılıktır. Bu fıkrada yazılı suçları işleyenler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Hükümleri tatbik olunur.”

 

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 43. Maddesi “ Zehirli veya kimyevi maddelerle tıbbi ecza ve müstahzarların müsaadesiz satan veya satmak üzere dükkanında bulunduranlar Türk Ceza Kanununun 193. Maddesine göre cezalandırılır.”

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 193. Maddesi: “ (1) içeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten bulunduran, satan ve nakleden kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Amir hükümleri gereğince;

Bu durumun tespit edilmesi halinde yukarıda bahsedilen kanun hükümleri kapsamında işlem yapılacağından dolayı, Birliğinize bağlı bağlı odaların üye iş yerlerinde de her ilaç satışının yasak olduğunun duyurulması ve gerekli önlemlerin alınması istenmektedir.

 

Bu nedenle herhangi bir cezai işleme mazur kalınmaması için bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Yetkisiz İlaç Satışları Hakkında Bilgilendirme
Paylaş: