Hakkımızda

 

Kırşehir ESOB’un Tarihçesi

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığı; ilimizde kurulan esnaf ve sanatkârlar odalarının, aralarındaki dayanışmayı temin etmek, bu odaların il genelinde işbirliği ve ahenk içerisinde çalışmalarını ve gelişmelerini sağlamak ve ilimizin esnaf ve sanatkârlarını temsil ederek, esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların meslekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve meslekî eğitimlerini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlük, güvenirlilik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olma gibi ilkeleri hâkim kılmak, meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadıyla 1952 yılında kurulmuştur. 

Kırşehir ESOB; 19 esnaf ve sanatkar odası, 1 şube ve çeşitli meslek dallarında faaliyet gösteren yaklaşık 6.500 aktif üyesi ile şehrimizin en büyük ve en yaygın örgütlenmeye sahip, tüm yöneticileri, üyeleri tarafından demokratik usullerle yargı gözetiminde yapılan seçimlerle işbaşına gelen kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

Türk Esnaf ve Sanatkarlarının öncüsü ve Ahilik Biliminin kurucusu olan Ahi Evran-ı VELİ Hazretlerinin belirlemiş olduğu AKIL-AHLAK-BİLİM-ÇALIŞMA-ADALET-DEVLET-EMNİYET ilkelerini benimseyerek kendisine düstur edinen teşkilatımız, Ahilik Kültürünün başta ülkemiz sathında olmak üzere, tüm dünya’ya tanıtılıp, yayılmasına öncülük etmiş, yapmış olduğu girişimlerle Esnaf ve Sanatkarların 32 meslek dalında Piri olan Ahi Evran-ı Veli’nin ve toplumsal barışın sağlanmasının temeli olan Ahilik Felsefesinin tanıtılmasına yönelik düzenlenen “Ahilik Haftası” kutlamalarının her yıl ülkemiz genelinde ve Kırşehir merkez olmak üzere yapılmasını sağlamıştır.

21. Yüzyılın Ahileri olan esnaf ve sanatkarlar; gece-gündüz demeden, alın teri ile kendisinin ve yanında çalıştırmış olduğu işçinin geçim nafakasını temin etmeye çalışırken, aynı zamanda ödemiş olduğu vergilerle devletine artı değer katarak, ülkemiz ekonomisinin istikrar güvencesi olmuştur.

 

 

Kırşehir ESOB’un Kuruluş Amacı

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliklerinin kuruluş amacı 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek kuruluşları Kanunun da yer aldığı üzere aşağıda ki gibidir. 

a) Birlik işlerini mevzuata ve genel kurul kararlarına uygun olarak yürütmek. 

b) Bakanlık ve Konfederasyonca mevzuat gereği verilecek görevleri yerine getirmek. 

c) Yeni dönem çalışma programı ile bütçeyi, bilanço ve gelir ve gider tablolarını hazırlamak ve genel kurula sunmak. 

d) Odaların çalışmalarının mevzuat ve oda ana sözleşmesi esasları içinde yürütülmesini sağlamak üzere gerekli görülecek zamanlarda, işlemlerini incelemek ve alınması gerekli tedbirler hakkında bildirimde bulunmak. 

e) Odalar hakkında lüzumlu bilgilerin Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında düzenli olarak tutulmasını sağlamak ve resmî dairelerin bu husustaki isteklerini yerine getirmek. 

f) Odaların gelişmesini sağlamak, ihtiyaç ve güçlüklerini gidermek için gerekli tedbirleri almak, bu konuda resmî ve özel merciler nezdinde teşebbüslerde bulunmak, genel meslekî menfaatlerini ilgilendiren konularda adli ve idari yargı mercileri önünde birlik başkanı marifetiyle birliği temsil etmek. 

g) Odalarda ve odalar arasında çıkan olumsuzluk ve anlaşmazlıklarla ilgili olarak düzenlenen raporları incelemek ve konuyu çözüme kavuşturmak. 

h) Odaların, kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımı ile ödünç para alınması; şirket, vakıf ve kooperatif kurma ve kurulu bulunanlara katılma yönündeki taleplerini incelemek ve karar vermek. 

ı) Resmî ve özel merciler tarafından istenecek temsilciyi atamak ve görevlendirmek. 

j) Genel sekreter ve diğer personelin atama, terfi, cezalandırma ve görevlerine son verilmesine karar vermek ve personele ait bilgileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında güncelleyerek takip etmek. 

k) Çalışma bölgesi içindeki meslekî teamül, gelenek ve uyulması zorunlu meslekî kararları kendi görüşü ile birlikte Konfederasyona iletmek. 

l) Birlik katılma payının ve kayıt ücretinin üye odalardan elektronik ortamda tahsilini sağlamak. 

m) Esnafın işyeri açması, kapatması veya meslek değiştirmesi ile ilgili işlemlerin Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından takibini yaparak sicil işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak. 

n) Odalardan gelen esnaf ve sanatkârlara ait şikâyetleri incelemek ve neticelendirmek ya da gerek görülmesi halinde konuyu Konfederasyona intikal ettirmek. 

o) İllerde, esnaf ve sanatkârların müşterileriyle ilişkisinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, konu hakem heyetlerine intikal ettirilmiş ise bu hakem heyetlerine üye görevlendirmek. 

p) Üyesi olan odalara, bu odaların mevcut üyelerine ve esnaf ve sanatkârlık faaliyetine yeni başlayacak kişilere danışmanlık hizmeti vermek. 

r) Üye odalardan gelen yıl sonu bilanço ile gelir ve gider cetvellerini incelemek, odalara yol gösterici tavsiyelerde bulunmak ve 15 inci maddenin (c) bendine göre değerlendirmek; bilanço ve gelir ve gider hesap cetvelini şubat ayı sonuna kadar, genel kurul evrakını ise genel kurulu takip eden on gün içinde Konfederasyona göndermek.