ÇALIŞMA ALANLARI

Kapasite Raporları

21.03.2019

Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı esnaf ve sanatkarlara ait işyerlerinin kayıt, unvan, personel, sermaye, adres gibi bilgileri ile makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgilerini gösteren, elektronik ortamda düzenlenen ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun onayından itibaren 3 yıl geçerliliği olan bir belgedir.

Kapasite raporlarının sayısında artış olması ve bilgi teknoloji çağının gereklerine uygun olarak işlem yapılabilmesi amacıyla Konfederasyonumuzca “e-kapasite raporu bilgi sistemi programı” hazırlanmış ve sistemin işleyişine ilişkin detaylı bilgiler Konfederasyonumuz web sitesinde (http://www.tesk.org.tr/tr/calisma/kapasite/index.html) yer almaktadır. 

Kapasite raporunun düzenlenmesi

• Kapasite raporu, esnaf ve sanatkarların kayıtlı bulundukları odalar tarafından tanzim edilir. Bu iş için oda yönetim kurulunca görevlendirilecek Kapasite Tespit ve İnceleme Kurulu, üretim konusu ile ilgili mühendis, oda genel sekreteri, oda başkanı veya görevlendireceği oda yönetim kurulu üyesinden oluşur. 

• Esnaf ve Sanatkar Siciline ve odaya kayıtlı esnaf veya sanatkarın talebine istinaden, üretim konusuyla ilgili mühendis tarafından düzenlenen kapasite raporu, oda yetkilisince elektronik ortama aktarılır ve Kapasite Raporu Tespit ve İnceleme Kurulunca kontrol edilerek elektronik ortamda kaydedilir.

• Oda tarafından elektronik ortamda kaydedilen kapasite raporu, e-kapasite raporu bilgi sistemi üzerinden birliğe gönderilmiş olur. Kapasite raporu, birlik yetkilisi tarafından incelenir ve eksiksiz ise onaylanır. Birliğin onayından sonra birlik başkanı ve birlik genel sekreteri imzaları kapasite raporunun birlik onayı bölümünde imaj olarak yer alır.

• Elektronik ortamda birlik tarafından onaylanan kapasite raporu, e-kapasite raporu bilgi sistemi üzerinden Konfederasyona gönderilmiş olur. Kapasite raporu Konfederasyon yetkilisi tarafından incelenir ve eksiksiz ise onaylanır. Konfederasyonun onayından sonra kapasite raporunun Konfederasyon onayı bölümünde ar-ge müdürü ve genel sekreter yardımcısının imaj olarak imzaları ve Konfederasyon onay numarası yer alır.

• Elektronik ortamda Konfederasyon tarafından onaylanan kapasite raporu, e-kapasite raporu bilgi sistemi üzerinden kapasite raporunu düzenleyen odaya gönderilmiş olur. Oda tarafından, 4 nüsha olarak bastırılan kapasite raporunun oda onay bölümü oda mührü ile damgalanır, oda başkanı, oda genel sekreteri ve mühendis tarafından imzalanır.

• 4 nüsha olarak bastırılan kapasite raporunun bir nüshası üyeye verilir. Diğer 3 nüshadan biri odada kalır, diğer ikisi ise birliğe gönderilir. Birlik tarafından bu iki nüshadan biri birlik arşivinde muhafaza edilir, diğer nüsha ise Konfederasyona gönderilir.

Onay ücreti

Kapasite raporu tasdik ücreti, 5362 sayılı Kanunun 61 inci maddesi hükümleri doğrultusunda, sermaye-kıymetler toplamı üzerinden nispi olarak belirlenir ve genelge ile oda ve birliklere duyurulur. Oda, birlik ve Konfederasyonca ayrı ayrı tahsil edilen kapasite raporu tasdik ücreti, odanın dahil olduğu gruba göre belirlenen yıllık aidat miktarının yarısını aşamaz.

Kapasite raporu tasdik ücretine ilişkin banka dekontu birlik ve Konfederasyona faks ya da e-posta ile gönderilir. Kapasite raporu tasdik ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu birlik ve Konfederasyona ulaşmadan kapasite raporu onay işlemi yapılmaz.

Kapasite Raporu tasdik ücretlerini gösteren dekontların 0 312 425 57 08 no.lu faksa iletilmesi gerekmektedir.

Kapasite Raporu Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

• Konfederasyon tarafından onaylanan kapasite raporunda yapılacak değişiklik talebi, oda tarafından bir dilekçe ile Konfederasyona iletilir. Konfederasyon tarafından incelenen değişiklik talebi kapasite raporunun ilk sayfasında ise, daha önce onaylanmış kapasite raporu üzerinde değişiklik yapılır. Değişiklik talebi kapasite raporunun diğer sayfalarında ise kapasite raporu iptal edilir ve yeniden düzenlenir.

• Kapasite raporunun ilk sayfasında yer alan (adres, işyeri unvanı) değişikliklerinde, yazılan dilekçe ile birlikte Esnaf ve Sanatkâr Sicil Tasdiknamesinin de gönderilmesi gerekmektedir.

• Oda tarafından Konfederasyona gönderilen değişiklik dilekçesinde raporun daha önce hiçbir kurum/kuruluşta kullanılmadığı beyan edilir. Daha önce kullanılan kapasite raporu üzerinde değişiklik yapılmaz.

• Kapasite raporu, geçerlilik süresinin sona ermesi ve makine ve tesisat, kapasite hesabı, yıllık üretim kapasitesi ve yıllık tüketim kapasitesi bölümlerinde değişiklik olması halinde raporda değişiklik yapılamaz ve eski rapor iptal edilerek yenilenir.

• Yenileme ve değişiklik işlemleri için ilgili oda tarafından Konfederasyonumuza gönderilen dilekçelerin  0 312 425 57 08 no.lu faksa ya da scannerda taratılmış olan dilekçe örneğinin  melike@tesk.org.tr elektronik posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

• Oda başkanı, oda genel sekreterleri, birlik başkanı, birlik genel sekreterinin değişmesi durumlarında ve şifre talep işlemleri, e-kapasite sistemi ile ilgili teknik sıkıntılarda TESK  Bilgi-İşlem Müdürlüğü ile görüşülmesi gerekmektedir.

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler:

• Kapasite Raporu;

• Çalışma İzni / Gıda Sicili başvurularında,

• Üretim izni alınmasında,

• İhalelere katılmada,

• İmalatçı belgesi alınmasında,

• İthalat / İhracat işlemlerinde,

• Devlet destekleri ve teşviklerden yararlanmada,

• Sanayi Sicil Belgesi alımında

vb. işlerde gerekli belgedir.

 

Kapasite Raporları
Paylaş: